Paragrafen

Grondbeleid

Op grond van artikel 16 BBV bevat de paragraaf grondbeleid tenminste:
Een visie op het grondbeleid in relatie tot realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
Een actuele prognose van de te verwachten resultaten op de grondexploitaties;
Een onderbouwing van de winstneming;
De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

In voorliggende paragraaf wordt achtereenvolgens op de hierboven genoemde aspecten ingegaan. Daarnaast wordt ingegaan op het financieel management van grondexploitaties en per grondcomplex inzicht gegeven in de geraamde lasten en baten voor 2022.

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk vormen vanaf 1 januari 2022 de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Deze paragraaf grondbeleid maakt onderdeel uit van de eerste begroting van de nieuwe gemeente. Met de fusie van beide gemeente wordt ook het grondbeleid geharmoniseerd.

Het harmonisatietraject tussen beide gemeenten wordt op dit moment nog vorm gegeven. Daarom is er per onderdeel een toelichting gegeven vanuit het perspectief van de afzonderlijke gemeente Langedijk respectievelijk Heerhugowaard. Dit is aangevuld met de stand van zaken in het harmonisatieproces richting de nieuwe gemeente Dijk en Waard.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58