Bijlagen

Uitvoeringsinformatie

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Taakveld 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

186.594

-58.160

0.1 Bestuur

925

-5.721

0.2 Burgerzaken

817

-1.880

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

780

-781

0.4 Overhead

2.138

-29.821

0.5 Treasury

4.878

-1.565

0.61 OZB woningen

9.104

-

0.62 OZB niet-woningen

8.518

-

0.63 Parkeerbelasting

254

-

0.64 Belastingen overig

96

-835

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

146.648

-11

0.8 Overige baten en lasten

49

-2.013

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

0.10 Mutaties reserves

12.387

-6.970

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

-

-8.564

Taakveld 1. VEILIGHEID

29

-8.547

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-27

-5.091

1.2 Openbare orde en veiligheid

56

-3.457

Taakveld 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

1.261

-15.408

2.1 Verkeer en vervoer

1.093

-14.276

2.2 Parkeren

112

-275

2.3 Recreatieve havens

56

-85

2.4 Economische havens en waterwegen

-

-772

Taakveld 3. ECONOMIE

3.333

-4.365

3.1 Economische ontwikkeling

-

-929

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.088

-3.107

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

43

-38

3.4 Economische promotie

201

-291

Taakveld 4. ONDERWIJS

697

-10.077

4.2 Onderwijshuisvesting

336

-8.166

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

362

-1.911

Taakveld 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

3.873

-20.897

5.1 Sportbeleid en activering

-

-186

5.2 Sportaccommodaties

2.962

-7.604

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

436

-2.921

5.4 Musea

-

-438

5.5 Cultureel erfgoed

6

-298

5.6 Media

281

-2.444

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

189

-7.006

Taakveld 6. SOCIAAL DOMEIN

20.174

-92.497

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

383

-7.976

6.2 Wijkteams

-

-1.391

6.3 Inkomensregelingen

19.229

-21.656

6.4 Begeleide participatie

-

-5.267

6.5 Arbeidsparticipatie

-

-4.770

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

-13

-3.602

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

444

-13.416

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-

-28.116

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

131

-1.420

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-

-4.882

Taakveld 7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

22.295

-23.375

7.1 Volksgezondheid

-

-4.017

7.2 Riolering

11.218

-9.497

7.3 Afval

10.675

-8.335

7.4 Milieubeheer

7

-1.086

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

393

-440

Taakveld 8. VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

25.517

-30.447

8.1 Ruimte en leefomgeving

472

-3.893

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

21.756

-21.910

8.3 Wonen en bouwen

3.289

-4.644

Eindtotaal

263.773

-263.773

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58