Financiële overzichten

Structureel evenwicht

Het toezicht van de provincie richt zich op het meerjarig structurele evenwicht van de begroting. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de begroting 2022-2025 van de gemeente Dijk en Waard de komende jaren structureel in evenwicht is.

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

saldo baten en lasten

3.145

523

-436

-694

mutatie reserves

5.417

2.982

2.733

2.463

begrotingssaldo na bestemming

8.562

3.505

2.297

1.769

waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-520

11

20

0

Structureel begrotingssaldo

8.042

3.516

2.317

1.769

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58