Financiële positie

Meerjaren balans

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Vaste activa

Immateriële vaste activa

2.649

2.291

2.180

2.074

1.986

1.898

Materiële vaste activa

217.826

224.877

248.431

256.213

251.379

243.169

Financiële vaste activa

4.524

4.742

4.457

4.156

3.837

3.499

Totaal vaste activa

224.999

231.910

255.068

262.443

257.202

248.566

Vlottende Activa

Voorraden

59.125

47.180

40.955

30.390

20.157

13.779

Uitzettingen met een rentetypische-looptijd korter dan één jaar

38.279

38.279

38.279

38.279

38.279

38.279

Liquide middelen

603

603

603

603

603

603

Overlopende activa

10.259

10.259

10.259

10.259

10.259

10.259

Totaal vlottende activa

108.266

96.321

90.096

79.531

69.298

62.920

Totaal activa

333.265

328.231

345.164

341.974

326.500

311.486

Vaste passiva

Eigen vermogen

113.224

90.808

83.303

74.659

71.637

69.133

Eigen vermogen begrotingsresultaat meerjarig

8.560

3.503

2.297

1.771

Voorzieningen

41.908

32.229

33.362

35.782

36.837

36.704

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

120.135

169.196

183.941

192.032

179.731

167.880

Totaal vaste passiva

275.267

292.233

309.166

305.976

290.502

275.488

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

44.352

22.352

22.352

22.352

22.352

22.352

Overlopende passiva

13.646

13.646

13.646

13.646

13.646

13.646

Totaal vlottende passiva

57.998

35.998

35.998

35.998

35.998

35.998

Totaal passiva

333.265

328.231

345.164

341.974

326.500

311.486

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58