Paragrafen

Financiering

Met de paragraaf Financiering informeren wij u over de wijze waarop de gemeente Dijk en Waard benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijk) overtollige geldmiddelen uitzet. De Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO), de Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (RUDDO), de wet Houdbare overheidsfinanciën (HOF) en de regeling Schatkistbankieren decentrale overheden vormen het wettelijk kader voor de financiering. Ook met de richtlijnen uit het BBV wordt rekening gehouden. De gemeente Dijk en Waard krijgt daarnaast onder andere een Financiële verordening en een Treasurystatuut. (Op het moment van opstellen van deze paragraaf zijn deze documenten nog in ontwikkeling.) In deze Financieringsparagraaf worden de verwachte ontwikkelingen omtrent de financiering en het treasuryjaarplan van de gemeente Dijk en Waard voor de jaren 2022 tot en met 2025 op hoofdlijnen weergegeven.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58