Home

Inleiding

Voor u ligt de eerste begroting van de gemeente Dijk en Waard. Een bijzonder document, want het geeft het eerste meerjarig beeld van de financiële situatie van de gemeente.
De drie hoofddoelstellingen van de gemeente voor de komende jaren zijn:

  1. Het verhogen van de kwaliteit. De gemeente Dijk en Waard kent meer functies, biedt meer perspectief aan werknemers en genereert meer strategisch vermogen.
  2. Het verlagen van de kwetsbaarheid. Door de schaalgrootte kan de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie worden verlaagd.
  3. Het versterken van de positie in de regio. De gemeente is in grootte een gelijkwaardige partner voor belangrijke omliggende gemeenten zoals Alkmaar en Schagen. Bovendien is de verwachting dat met een gezamenlijke inzet, de getalsmatige kracht (inwonersaantal, financiën) de invloed doet toenemen. Door de bestuurlijke fusie kunnen regionale ontwikkelingen op strategisch niveau naar de nieuwe gemeente worden vertaald en kunnen andersom gemeentelijke belangen naar voren worden gebracht op het nationale en regionale niveau.

Om de nieuwe gemeenteraad van Dijk en Waard ruimte te geven voor nieuw beleid en in te kunnen spelen op ontwikkelingen en onzekerheden, is deze eerste begroting beleidsarm opgesteld. In een bijlage bij het raadsvoorstel zijn wel een aantal belangrijke ontwikkelingen waar nu nog geen geld voor is opgenomen in de begroting, vertaald in mogelijke voorstellen. Deze voorstellen kunnen betrokken worden bij eerste begrotingswijziging 2022, bij de voorjaarsrapportage 2022 of de kadernota 2023.

Het vertrekpunt voor het meerjarig financieel perspectief is de kadernota 2022. Dit is aangevuld met recente ontwikkelingen zoals de hoogte van de algemene uitkering en autonome ontwikkelingen.

Deze begroting is door de raad van de gemeente Dijk en Waard op 4 januari vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58