Programmaplan

Veiligheid

Dijk en Waard wil een fijne en veilige gemeente zijn. Een gemeente waar mensen zich veilig voelen en waar criminaliteit en overlast worden aangepakt. Voor de gemeente Dijk en Waard vormen de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023 van Heerhugowaard en het Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van Langedijk de basis voor het programma veiligheid in de eerste begroting van Dijk en Waard. De prioriteiten uit beide nota’s zijn vertaald naar doelstellingen, met hieraan gekoppeld activiteiten en eventuele risico’s. In 2022 zal de gemeente starten met het proces voor het opstellen van een nieuw integraal veiligheidsplan voor Dijk en Waard.

Dijk en Waard werkt nauw samen met de politie, veiligheidsregio, omgevingsdienst en tal van maatschappelijke organisaties aan een goed niveau van veiligheid. Dagelijks is er contact met inwoners, winkeliers en ondernemers, want ook zij dragen bij aan een fijne en veilige gemeente. Door samen te werken maken we van Dijk en Waard een veilige gemeente.

Belangrijke trends en ontwikkelingen

  • Het veiligheidsbeeld is, mede door corona ingegeven, aan het veranderen. Inwoners zijn meer thuis en er ontstaan andere bewegingen in de samenleving. Dit heeft effect op het veiligheidsbeeld en de inzet van toezicht en handhaving. Zo nemen, wanneer inwoners meer thuis zijn, het aantal woninginbraken af en de meldingen overlast toe. Ook vinden er maatschappelijk meer betogingen, demonstraties en andere uitingen van ongenoegen plaats.  
  • Ondermijning vormt een bedreiging voor de veiligheid en integriteit. Het heeft een ontwrichtend effect op de samenleving. Ondermijning is niet altijd even zichtbaar omdat het vaak geen directe slachtoffers kent. Wel heeft ondermijning zichtbare gevolgen, zoals het oneigenlijk gebruik van panden. Ondermijnende criminaliteit heeft een negatief effect op veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers.
  • De samenleving verandert en we zien dat de openbare orde en veiligheidsproblematiek een digitale component kent die steeds groter wordt. Inwoners worden steeds vaker slachtoffer van cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit. Dit blijkt zowel uit enquêtes zoals de veiligheidsmonitor als uit politiecijfers. Tevens is er een toename zichtbaar van burgers die online stevige uitingen doen die in toenemende mate als polariserend en radicaal zijn te typeren en waarbij anti-overheidssentimenten op bepaalde thema’s de boventoon voeren (CTER).

Lasten, baten en saldo

Lasten

8.547.433

3,3 %

Baten

29.119

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58