Programmaplan

Vervoer

Dijk en Waard streeft in dit programma naar een goed functionerend mobiliteitssysteem en een goed beheerde openbare ruimte. Mobiliteit, verkeersveiligheid en goed onderhouden wegen zijn belangrijke voorwaarden voor de aantrekkelijkheid van Dijk en Waard. Het moet leiden tot een gemeente waar het goed wonen, werken en vertoeven is.

Het mobiliteitsbeleid is opgenomen in het Omgevingsprogramma Mobiliteit, duurzaam onderweg in Dijk en Waard. Ruimtelijke ambities, ontwikkelingen en groei brengen uitdagingen met zich mee op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid. In de woondeal, woonakkoord en versnellingsopgave is een grote woningbouwopgave benoemd in Dijk en Waard. We staan ook aan het begin van een transitiefase naar uitstootvrij verkeer, waarbij duurzaamheidsdoelstellingen een steeds prominentere rol krijgen. De komende jaren wordt ingezet op lopen, fietsen en andere duurzame vervoerswijzen en de verdere ontwikkeling van OV-knooppunt Dijk en Waard. Blijvende inzet is noodzakelijk op het gebied van verkeersveiligheid. Landelijk en regionaal zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de verkeersveiligheid, het ontwikkelen van doorfietsroutes en de transitie naar duurzame mobiliteit. Deze afspraken worden uitgewerkt in maatregelen en vervolgens geprogrammeerd.

De kadernota Fysiek Domein en de Strategische Beheervisie zijn uitgangspunt voor het beheer van de openbare ruimte. Dijk en Waard hanteert het uitgangspunt om integraal naar de openbare ruimte te kijken. De gemeente bewaakt de kwaliteit op basis van vastgestelde ambitieniveaus. De focus ligt daarin op doelen voor een veilige, leefbare (schoon en heel) en bereikbare openbare ruimte. Daarnaast zijn doelen opgenomen voor toekomstgericht beheer van de openbare ruimte; namelijk een openbare ruimte naar de wens van de gebruiker en duurzaam ingericht. Klimaatverandering zorgt steeds vaker en zichtbaarder voor extreme weersomstandigheden (hitte, droogte, neerslag). Er zijn aanpassingen nodig in de openbare ruimte om in te spelen op deze veranderingen om bijvoorbeeld verdroging of juist overstromingen te voorkomen. Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig en water robuust ingericht te zijn. Voor Dijk en Waard zijn deze maatregelen opgenomen in het lokale programma klimaatrobuustheid.

Lasten, baten en saldo

Lasten

18.082.246

7,1 %

Baten

4.746.256

1,8 %

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58