Programmaplan

Volksgezondheid en milieu

In Dijk en Waard willen we een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier. Daarvoor werken we aan de leefomgeving van vandaag, door uitvoering te geven aan de diverse wetten zoals de Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming en de daaruit voortvloeiende besluiten. En we werken aan de leefomgeving van de toekomst, door ons in te zetten voor de doelstellingen uit het Klimaatakkoord en de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid. De ambitie is om een CO2-neutrale gemeente te worden. Hiervoor werken we aan drie transities, de energietransitie, warmtetransitie en de transitie naar een circulaire economie. De energietransitie: de overgang van fossiele energiebronnen (olie, gas, kolen) naar hernieuwbare energiebronnen (bijv. wind en zon). De warmtetransitie: gebouwen die nu met aardgas worden verwarmd, zullen op een andere warmtebron worden aangesloten. Ten slotte, de transitie naar een circulaire economie: waarin alle materialen hergebruikt worden en er geen afval meer is.

Lasten, baten en saldo

Lasten

23.425.708

9,2 %

Baten

22.320.594

8,5 %

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58