Financiële positie

EMU-Saldo

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) heeft tot doel om bij te dragen aan de EMU-norm van maximaal 3% tekort op de Begroting van het Rijk. De wet biedt extra waarborgen en zekerheden om de overheidsfinanciën op een houdbaar pad te houden. De Wet HOF stelt dat decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning moeten leveren bij het streven om te voldoen aan de Europese begrotingsdoelstellingen. In de wet staat niet vermeld dat de decentrale overheden een begrotingsevenwicht in EMU-termen moeten realiseren.
Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van een (lokale) overheid. Hierbij zitten ook de inkomsten en uitgaven met een kapitaalkarakter, zoals aan- en verkopen grond en investeringen. Het onderstaande schema geeft de berekening van het EMU-saldo van de gemeente Dijk en Waard van 2022 tot en met 2025 weer:

Bedrag x € 1.000

Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

3.145

523

-436

-694

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

10.078

10.913

11.364

11.318

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

9.672

9.684

9.189

9.109

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-21.840

-6.668

-3.816

-2.929

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

-

-

-

-

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) voor zover niet op exploitatie verantwoord

-

-

-

-

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

-18.225

-7.663

-10.752

-10.752

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

24.691

8.149

16.547

16.547

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

-8.539

-7.264

-8.134

-8.104

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

-

-

-

-

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

-

-

-

-

Berekend EMU-saldo

-1.018

7.674

13.962

14.495

In 2022 ontstaat een positief EMU-saldo van € 117.000. Dit betekent dat de gemeente Dijk en Waard in 2022 iets meer inkomsten heeft dan uitgaven (inclusief uitgaven met een kapitaalkarakter, zoals aan- en verkopen grond en investeringen). De komende jaren loopt het positieve saldo op.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58