Financiële overzichten

Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en ondersteuning

Uitvoering deelproject Start Dijk en Waard

-215

-215

Vervallen inkomsten dienstverlening Bedrijfsvoering

-298

-298

Economie

Stichting stadshartfonds

-50

-50

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

-50

-50

Onderwijsbeleid Beroepsonderwijs

-50

-50

Onderwijs

Tijdelijke huisvesting IKC Sint Pancras

-363

-363

-121

-121

Sociaal domein

Innovatie en preventie

-110

-110

-110

-110

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Functie planbeheerder in project stationsgebied fase 1

-135

-135

Invoeringskosten omgevingswet

-542

361

-181

-60

40

-20

-60

40

-20

Plan van aanpak gebiedsvisie Oostrand-Noord en Zuid-Scharwoude

-75

-75

Project omgevingswet

-361

-361

-40

-40

-40

-40

Totaal

-1.951

63

-1.888

-331

40

-291

-100

40

-60

-

-

-

Mutaties reserves

Algemene reserve

385

385

Reserve Bedrijfsvoering werkvoorraad CUP

926

926

Reserve beleidswensen

382

382

Reserve omgevingswet

40

40

40

40

Reserve anticyclisch investeren

240

240

Reserve investeringen maatschappelijk nut

715

715

Totaal mutaties reserves

-

2.408

2.408

-

280

280

-

40

40

-

-

-

Saldo incidentele baten en lasten

-1.951

2.471

520

-331

320

-11

-100

80

-20

-

-

-

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58