Financiële overzichten

Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Jaarrekening
2020

Raming
2021

Raming
2022

Raming
2023

Raming
2024

Raming
2025

LASTEN

Bestuur en ondersteuning

-42.136

-39.694

-38.203

-37.316

-37.340

-37.261

Veiligheid

-7.948

-8.139

-8.547

-8.546

-8.545

-8.544

Verkeer, vervoer en waterstaat

-16.327

-16.731

-15.408

-15.690

-15.925

-16.063

Economie

-6.831

-2.776

-4.365

-3.441

-4.120

-4.062

Onderwijs

-11.327

-9.970

-10.077

-9.714

-9.657

-9.580

Sport, cultuur en recreatie

-21.525

-21.188

-20.897

-21.136

-20.806

-20.730

Sociaal domein

-103.707

-92.300

-92.497

-90.501

-89.810

-89.184

Duurzaamheid

-23.360

-22.791

-23.375

-23.408

-23.384

-23.357

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

-46.972

-29.344

-30.447

-28.065

-31.094

-20.050

Algemene dekkingsmiddelen

-4.829

-6.597

-4.423

-3.016

-3.820

-5.089

Totaal lasten

-284.962

-249.530

-248.239

-240.833

-244.502

-233.920

Taakveld

Jaarrekening
2020

Raming
2021

Raming
2022

Raming
2023

Raming
2024

Raming
2025

BATEN

Bestuur en ondersteuning

7.885

6.123

4.660

4.052

4.060

4.060

Veiligheid

-5

656

29

29

29

29

Verkeer, vervoer en waterstaat

1.336

1.429

1.261

1.288

1.290

1.289

Economie

6.430

1.798

3.333

2.243

2.755

2.702

Onderwijs

1.621

880

697

736

760

760

Sport, cultuur en recreatie

3.985

3.345

3.873

3.884

3.884

3.884

Sociaal domein

33.954

20.535

20.174

20.211

20.229

20.230

Duurzaamheid

22.033

22.199

22.295

22.297

22.296

22.250

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

45.665

27.364

25.517

23.319

26.371

15.404

Algemene dekkingsmiddelen

156.179

156.993

169.547

163.301

162.394

162.620

Totaal baten

279.083

241.322

251.386

241.358

244.068

233.228

Taakveld

Jaarrekening
2020

Raming
2021

Raming
2022

Raming
2023

Raming
2024

Raming
2025

MUTATIE RESERVES

▪ toevoeging(en)

-20.580

-8.056

-6.970

-7.191

-7.250

-7.448

▪ onttrekking(en)

29.943

14.597

12.387

10.173

9.983

9.911

Totaal reserves

9.363

6.541

5.417

2.982

2.733

2.463

Resultaat

3.484

-1.667

8.561

3.505

2.297

1.769

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58