Programmaplan

Algemene dekkingsmiddelen

Binnen de begroting en jaarstukken onderscheiden we algemene en specifieke dekkingsmiddelen. Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel die de gemeente vrij kan besteden. Het gaat behalve om de uitkering uit het Gemeentefonds, om gemeentebelastingen, deelnemingen/dividend, erfpacht, rente en de verzamelpost overige dekkingsmiddelen. Ze zijn bedoeld voor de uitvoering van de programma’s van het beleid dat de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Met specifieke dekkingsmiddelen bedoelen we de inkomsten die direct samenhangen met een bepaald programma. Voorbeelden hiervan zijn de riool- en afvalstoffenheffing of de opbrengsten voor het verstrekken van paspoorten. Deze specifieke dekkingsmiddelen verantwoorden we binnen het betreffende programma.

Lasten, baten en saldo

Lasten

7.957.296

3,1 %

Baten

174.593.928

66,2 %

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58