Home

Inleiding

Algemeen
Bij het opstellen van de begroting 2022 voor de gemeente Dijk en Waard is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

 • algemeen prijspeil 2021
 • loonsom begroot 2,8%
 • gemeenschappelijke regelingen 1,3%
 • onroerende zaakbelasting (ozb) 2,0%
 • leges 2.8%
 • huurverhoging 2,0%
 • rente kortlopende geldleningen 0%
 • amendementen november 2021

Loonsom
De loonaanpassing bedraagt 2,8% incl. werkgeverslasten. Er is nog geen nieuwe cao afgesloten voor 2022.

Gemeenschappelijke regeling
De bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen is, overeenkomstig de regionale afspraak, met maximaal 1,3% verhoogd voor de loon en prijsontwikkelingen.

Gemeentefonds
In de begroting 2022 wordt geen rekening gehouden met algemene prijsstijgingen. Hetzelfde geldt voor de ramingen van de algemene uitkering gemeentefonds voor de jaren 2023, 2024 en 2025, de uitkering wordt berekend tegen constante prijzen. Bij de berekening van de gemeentefondsuitkering wordt uitgegaan van de laatst bekende circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties; de septembercirculaire 2021.

Onroerende zaakbelasting
De onroerende zaakbelastingen worden verhoogd met de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI juni 2021) van 2,0%. Daarnaast houden we rekening met de waardeontwikkeling van de WOZ objecten en de uitbreiding van het areaal (groei).

Leges
Bij de leges gaan we uit van kostendekkende tarieven. De leges worden verhoogd met de loonontwikkeling van 2,8% en van overheidswege gemaximeerde tarieven worden niet verhoogd.

Financiering
De volgende rentepercentages zijn gehanteerd in de begroting 2022:

 • langlopende geldleningen (1,00%)
 • kortlopende geldleningen (0,00%)
 • omslagrente (1,60%)
 • rente bouwgrondexploitaties Langedijk (1,03%)
 • rente bouwgrondexploitaties Heerhugowaard (1,23%)

Amendementen november 2021
De door de raad aangenomen amendementen ten aanzien van verlaging van de onroerende-zaakbelasting woningen, kwijtschelding en sluisgelden zijn financieel verwerkt in deze begroting.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58