Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de geïdentificeerde risico’s voor de gemeente Dijk en Waard. Dit risicoprofiel bepaalt de weerstandscapaciteit die nodig is om deze risico’s op te kunnen vangen. De benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit geeft de ratio van het weerstandsvermogen van de nieuwe gemeente Dijk en Waard.
Tussen de gemeente Langedijk en de gemeente Heerhugowaard bestaan verschillen tussen de wijze waarop het risicoprofiel wordt bepaald, de wijze waarop de3 benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald en ook de bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit. Voorbeelden van deze verschillen zijn:

  • De gemeente Langedijk heeft een afzonderlijke buffer (de bestemmingsreserve bouwgrondexploitaties) voor risico’s verbonden aan grondexploitaties. De gemeente Heerhugowaard neemt de risico’s verbonden aan de grondexploitaties op in het totale risicoprofiel en houdt in het weerstandsvermogen een buffer daarvoor aan.
  • De gemeente Langedijk gaat uit van een zekerheidspercentage van 95% en Heerhugowaard van 80% bij de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen om de risico’s financieel op te kunnen vangen.
  • Heerhugowaard neemt alleen de algemene reserve en de onbenutte belastingcapaciteit mee in het beschikbare weerstandsvermogen terwijl Langedijk naast deze onderdelen ook de stille reserves, de post onvoorzien en een aantal bestemmingsreserves meeneemt in het beschikbare weerstandsvermogen.

Omdat in deze paragraaf een beeld te geven van de weerstandscapaciteit (de ratio van het weerstandsvermogen) van de nieuwe gemeente Dijk en Waard zijn nu de volgende uitgangspunten gebruikt:

  1. De geïnventariseerde en geactualiseerde  risico’s van zowel Heerhugowaard als Langedijk zijn opgenomen in het risicoprofiel voor de gemeente Dijk en Waard. Verder in deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de 10 risico’s in dit samengevoegde risicoprofiel met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.
  2. Bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit is een zekerheidspercentage van 80% gebruikt.
  3. Voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit gaan we uit van de algemene reserve en de onbenutte belastingcapaciteit.

Met deze uitgangspunten is de ratio van het weerstandsvermogen voor de gemeente Dijk en Waard 2,43.   
Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, wordt door gemeenten vaak gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente is opgesteld.

waardering

ratio

betekenis

A

> 2

uitstekend

B

1,4 – 2

ruim voldoende

C

1 – 1,4

voldoende

D

0,8 – 1

matig

E

0,6 – 0,8

onvoldoende

F

< 0,6

ruim onvoldoende

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58