Programmaplan

Sociaal domein

Dijk en Waard wil een inclusieve, gezonde, vitale en kansrijke gemeente zijn. Waar inwoners de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen en waarbij iedereen de kans heeft naar vermogen mee te doen. We willen dat inwoners zich bij elkaar betrokken voelen en problemen zoveel mogelijk zelf oplossen. De gemeente heeft daarbij oog voor (kwetsbare) inwoners die ondersteuning of hulp nodig hebben. Dit organiseren we vooral door samen te werken. Inwoners, maatschappelijke partners en gemeente zijn vitaal en actief, helpen elkaar en kennen elkaar.  
De visie Sociaal Domein is richtinggevend voor de doelen die we beogen in 2022 voor gemeente Dijk en Waard. Op basis van deze visie streven we naar een sterke en vitale samenleving, waarmee we de zorg op termijn effectief en betaalbaar houden voor iedereen. Dit doen we aan de hand van 4 leidende principes, te weten:

  • Eigen kracht en samenredzaamheid door samenwerkin
  • Betaalbare en effectieve zorg en ondersteuning
  • Iedereen doet mee naar vermogen
  • Elke inwoner is uniek

De eerste stap in het realiseren van de visie Sociaal domein start in 2022 aan de hand van 3 integrale doelen:

  1. Het vergroten van eigen kracht en samenkracht van inwoners en organisaties
  2. Het organiseren van effectieve, toekomstbestendige en betaalbare hulp en ondersteuning
  3. Het creëren van een laagdrempelige toegang tot hulp en ondersteuning

De belangrijkste trends en ontwikkelingen:

Participatie
de implementatie (het vormgeven van) van de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet (werktitel: Sora). De gemeenten in regio Alkmaar gaan de participatiewet en de aanpalende taken inburgering, schuldhulpverlening, vroegsignalering en bijzondere bijstand/uitvoering minimaregelingen gezamenlijk uitvoeren, met als doel: meer inwoners beter helpen.

Inburgering
op 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet Inburgering in werking. Hiermee komt de regie op Inburgering bij de gemeenten te liggen. De nieuwe Wet Inburgering heeft als doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Het uitgangspunt voor taalniveau wordt verhoogd, namelijk naar B1. Dit betekent dat de gemeente er een nieuwe taak bij krijgt.

Wmo
In 2022 zal de harmonisatie van beleidsvelden centraal staan. De Visie Sociaal Domein is daarbij de leidraad.
In januari treden nieuwe contracten voor thuisondersteuning in werking. De tarieven daarvan liggen hoger dan de tarieven uit de voorgaande contracten. Bovendien zijn er meer inwoners die gebruik maken van thuisondersteuning. Deze ontwikkelingen maken dat het budget voor thuisondersteuning voor 2022 is verhoogd.  
Op 1 januari 2023 worden alle individuele gemeenten zowel inhoudelijk, als financieel verantwoordelijk voor inwoners die een beroep doen op beschermd wonen en beschermd thuis. Landelijk is bepaald dat regionale samenwerking hierin verplicht is, om extra administratieve lasten bij gemeenten en zorgaanbieders te voorkomen en omdat de schaalgrootte van individuele gemeenten te klein is om zorg te dragen voor alle benodigde voorzieningen op eigen grondgebied. Het jaar 2022 staat in het teken van het maken en uitvoeren van regionale samenwerkingsafspraken.

Als gevolg van de decentralisaties, zowel die van de Wmo in 2015, als de toekomstige decentralisatie beschermd wonen, blijven steeds meer (kwetsbare) inwoners zelfstandig thuis wonen. We constateren dat de vraag naar wonen met ondersteuning toeneemt. Inwoners willen graag een zelfstandig thuis met extra ondersteuning. Intramurale voorzieningen worden afgebouwd. Dit geldt zowel voor jeugd, volwassenen als ouderen. De vraag naar betaalbare huisvesting voor kwetsbare doelgroepen stijgt, evenals de vraag naar levensloopbestendig wonen. Steeds meer kwetsbare inwoners wonen samen in één wijk. Het versterken van voorzieningen voor zorg, ondersteuning, welzijn en ontmoeting in de wijken, dichtbij en laagdrempelig met een preventieve of herstelgerichte aanpak wordt steeds belangrijker om de eigen en samenkracht te vergroten. Integraal samenwerken binnen onze organisatie en met partners in de wijken is daarmee essentieel.  

Jeugd
Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet ingevoerd. Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de zorglevering aan een jeugdige. Niet langer is de woonplaats van de gezagsdrager leidend, maar de woonplaats waar de jeugdige direct vóór aanvang van zorg stond ingeschreven. Dit betekent dat een bepaalde groep jeugdigen administratief verhuist uit en naar de gemeente Dijk en Waard per 1 januari 2022.
Per 1 januari 2023 gaan nieuwe contracten met jeugdhulpaanbieders in voor Ambulante Jeugdhulp, Jeugdhulp met Verblijf en JeugdzorgPlus.  In 2022 wordt gewerkt aan de daadwerkelijke contractering. De inkoop vindt plaats binnen de kaders die gemeenteraden meegeven in de visies Ambulante Jeugdhulp, het Overkoepelend Kader en JeugdzorgPlus 2023. De visie op jeugdhulp met Verblijf is reeds in 2020 vastgesteld door de raden.

Lasten, baten en saldo

Lasten

92.497.600

36,2 %

Baten

20.272.253

7,7 %

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58